اطلاعات فنی

سنباده محصولي بر اساس فرآيندي مداوم است كه با حضور چسب ،ريگ وپايه بر اساس دو روش نيروي جاذبه زمين و باردار كردن الكتريكي ريگ استحصال ميگردد.
در روش الكتريكي ، ريگ در گذشت از ميدان مغناطيسي داراي بار الكتريكي شده و سپس با نوك تيز بر روي سطح پايه كه قبلا” با چسب آغشته گرديده نصب ميگردد وسپس بقيه مراحل توليد بر روي آن صورت مي پذيرد.
در روش نيروي جاذبه زمين، ريگ ها در دستگاه ريگ پاش با شكلي خاص منظم شده و سپس به سطح پايه كه قبلا” آغشته به چسب است پاشيده ميگردد و بعد از آن ساير مراحل توليد انجام ميگردد.
در عمده مصارف صنعتي روش پوشش ريگ به طريقه الكترواستاتيك به روش پاشش بر اساس نيروي جاذبه زمين ارجحيت دارد.
نتيجه فرآيند توليد، حصول محصولي به شكل رول هاي بزرگ است كه پس از سير مراحل بالا به اشكال مختلف مورد نياز مثل رول، ورقه، ديسك، تسمه، چرخ هاي باله دار، انگشتي و غيره  تبديل و بسته بندي ميگردد.

Flexing
انعطاف پذيري

انعطاف پذيري سنباده ها براساس نياز و نوع سطح تعيين ميگردد. اساسا” با استفاده صحيح از چسب و پاشش ريگ در جهت و حجم درست روي سطح پايه ميزان انعطاف سنباده تعيين ميگردد.
عموما” انعطاف سنباده بر سه پايه منعطف ،نيمه منعطف(انعطاف 2 سويه) و خيلي منعطف (انعطاف تركيبي) طبقه بندي ميگردد.
1-در نوع منعطف ، سنباده بر اساس چيدمان چسب و ريگ قابليت انعطاف 90 درجه در جهت طول را دارا ميباشد.
2-در نوع نيمه منعطف ،سنباده در دو جهت طولي وعرضي را با گرايش 45 درجه دارا ميباشد.
3-در نوع خيلي منعطف كه تركيبي از دو نوع بالا ميباشد، سنباده قابليت انعطاف با گرايش 90 درجه در چيدمان طولي و 45 درجه را در عرض دارا ميباشد.

Abrasive Belt Joints
سنباده تسمه اي

سر هم كردن لبه هاي سنباده تسمه اي با دو روش لب به لب و چينه اي صورت ميپذيرد.
1- در روش لب به لب ، ريگ ها از لبه پايه جدا و سپس سطح دو پايه بر روي هم چسبانده ميشود. در اين روش سنباده تسمه اي فقط در جهت تعيين شده قابليت گردش دارد.
2- در روش چينه اي، دو لبه كار بدون برداشتن ريگ سرهم ميگردند. اين روش قابليت گردش به جلو و عقب را دارد و عمر بيشتري  دارد ولي توان استفاده با سرعت بالا در اين نوع تسمه محدود ميباشد. اين نوع تسمه داراي گستردگي مصرف بالاتري ميباشد.