ديسك هاي لبه دار

الف: كد بندي بر اساس رنگ
ب: بر مبناي سطح