دیسکهای ساینده

دیسک کاغذی ، دیسک پارچه ای دیسک پشت کرکی : دیسک پد . ديسک فیبری