سنباده تسمه ای

سنباده تسمه ای Endless Belts سنباده های تسمه ای یا اندلس در عملیات سنباده کاری بصورت ماشینی و تماس سطح کار در درگیری با سطح سنباده استفاده می شود. گستره سطوح قابل سنباده کاری بسیار وسیع و با توجه به نوع و جنس سطح از انواع سنباده با ریگهای مختلف استفاده می شود. تولید با توجه به سفارش انجام خواهد شد.