سنباده هاي تسمه اي

پشت پارچه اي براي ماشينهاي ثابت
پشت كاغذي براي ماشين هاي ثابت
پشت پارچه اي براي ماشين هاي دستي