سنباده پشت چسب دار

پشت چسب دار Self Adhesive Disc سنباده های پشت چسب دار همانند سنباده های پشت کرکی موارد استفاده مشابهی دارند ولی با توجه به چسبیدن دو سطح بر روی یکدیگر امکان لغزش سنباده بر روی سطوح در هنگام کار سنگین به کمترین مقدار می رسد

موارد استفاده :  جهت استفاده در ماشین های دوار با سیستم یک طرف چسب ، برای سطوحی که عموما برای پولیش کاری و عملیات سایش استفاده می گردد .  برای استفاده در ماشین های دوار با سیستم یک طرف چسب ، در کلیه سطوح چوبی ، سنگی و فلزات غیر آهن در محیط مرطوب برای پولیش کاری استفاده می شود