فلاپ ویل

فلاپ ویل Flap Wheels سنباده فلاپ ویل همانند سنباده چتری جهت سنباده کاری و تسطیح سطوح داخلی لوله ای شکل با گستردگی سطح بیشتر و یا مقاطع بیرونی مدور بصورت غیر مستمر و ضربه ای مورد استفاده قرار می گیرد